Regulamin określa zasady działania serwisu funkcjonującego pod domeną lokum.pro oraz zasady świadczenia i korzystania z usług. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Lokum.Pro jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.

Art. 1 Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Lokum.Pro - Velostate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Wergiliusza 47B, 60-461 Poznań. Spółka wpisana jest do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000526005, NIP: 7811900586, REGON: 302838488, kapitał zakładowy 50000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 2. Użytkownik - podmiot, który korzysta z usług świadczonych przez Lokum.Pro. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Lokum.Pro pod wybraną przez Użytkownika nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
 4. Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Lokum.Pro.
 5. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Lokum.Pro.
 6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Lokum.Pro pod domeną lokum.pro, umożliwiający Użytkownikom w szczególności: ewidencjonowanie dokumentów związanych z nieruchomościami – sortowanie i przechowywanie wersji elektronicznej, zarządzanie umowami najmu, elektroniczną inwentaryzację wyposażenia nieruchomości, generowanie zestawień finansowych w tym sald najemców, rozliczenia mediów, korzystanie z kalendarium zintegrowanego z danymi wprowadzonymi, wymianę wiadomości z najemcami.
 7. Usługi – wszelkie świadczenia Lokum.Pro na rzecz Użytkownika w ramach Umowy, w tym w szczególności polegające na: możliwości umieszczenia dokumentów w wirtualnym segregatorze, udostępnieniu programu służącego do przeliczania opłat, obsłudze umów najmu, generowaniu zestawień finansowych, wymianie wiadomości z najemcami.

Art. 2 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Właścicielem Serwisu jest Lokum.Pro
 2. Dla korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, który akceptuje pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
 3. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z oprogramowania typu wtyczki, rozszerzenia, skrypty przeglądarek internetowych może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu lub może całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.

Art. 3 Korzystanie z Serwisu oraz opłaty

 1. Rejestrując Konto lub podpisując pisemną Umowę Użytkownik akceptuje niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na jego warunki oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 2. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem następujących oświadczeń:
  1. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
  2. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Lokum.Pro,
  3. wyrażam zgodę na umieszczenie mojej nazwy i logo na stronie internetowej Serwisu w gronie klientów/użytkowników w czasie trwania Umowy i po jej zakończeniu,
  4. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Lokum.Pro umieszczonych w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu,
  5. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany podczas rejestracji Konta adres poczty elektronicznej oraz telefon informacji systemowych, wiadomości od Lokum.Pro (newsletter) oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu,
  6. akceptuję i zobowiązuję się korzystać z Serwisu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Serwisu wynikającym z postanowień Regulaminu.
 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu lub z chwilą wskazaną w pisemnej Umowie zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Lokum.Pro.
 4. Rejestracja Użytkownika polega na podaniu jego adresu e-mail oraz ustanowieniu hasła. Formularz rejestracji znajduje się na stronie lokum.pro.
 5. Dokonując rejestracji Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do Usług świadczonych przez Lokum.Pro.
 6. Dostęp do usług Lokum.Pro jest płatny zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym na stronach Serwisu lub na warunkach indywidualnie określonych z Użytkownikiem.

Art. 5 Dane osobowe i Polityka Prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest Lokum.Pro która/y dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Lokum.Pro przetwarza dane osobowe Użytkowników w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy, a także w celu prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 3. Administrator zwraca szczególną uwagę na ochronę prywatności Użytkowników i z najwyższą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Administrator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Administrator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Serwisu.
 4. Administrator zapewnia realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 5. Administrator, w ramach realizacji prawa Użytkownika do kontroli przetwarzanych danych osobowych, zapewnia Użytkownikowi prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Administrator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administrator danych osobowych innemu administratorowi danych.
 6. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Lokum.Pro i za zgodą Użytkownika.
 7. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług Lokum.Pro niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 8. Lokum.Pro wykorzystuje adresy IP komputerów Użytkowników zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach Serwisu.
 9. Administrator stosuje pliki „cookies”. Są to informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Serwisu, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do ich indywidualnych potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Uzyskane przez Administratora informacje „cookies” są całkowicie anonimowe. Użytkownik Serwisu ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Jednakże, w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu może być niemożliwe.

Art. 6 Zasady korzystania z Serwisu

 1. Działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie Serwisu są niedopuszczalne. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego. Jeżeli Użytkownik dopuszcza się takich działań, Lokum.Pro ma prawo zablokować lub usunąć jego Konto Użytkownika.
 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 3. Zabronione jest korzystanie z Kont należących do innych podmiotów oraz udostępnianie swojego Konta innym podmiotom.

Art. 7 Rozwiązanie Umowy

 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny.
 2. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika następuje poprzez wysłanie e-mail na adres kontakt@lokum.pro. W przypadku umów zawartych w formie pisemnej poprzez wysłanie oświadczenia na piśmie na adres siedziby Lokum.Pro to jest Velostate Sp. z o.o., ul. Wergiliusza 47B, 60-461 Poznań
 3. Z ważnych przyczyn Umowa może zostać rozwiązana przez Lokum.Pro poprzez zablokowanie lub usunięcie Konta Użytkownika.
 4. Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Lokum.Pro, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej zgody Lokum.Pro.
 5. Użytkownik będący konsumentem, który zawarł Umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Użytkownikowi, jeżeli Lokum.Pro wykonało w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

Art. 8 Odpowiedzialność Lokum.Pro

 1. Lokum.Pro nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę informacji umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
 2. Lokum.Pro nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Lokum.Pro.
 3. Lokum.Pro nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 4. Lokum.Pro nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.

Art. 9 Zmiany Regulaminu

 1. Lokum.Pro zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu. O zmianie Regulaminu Lokum.Pro poinformuje Użytkowników poprzez informację zamieszczoną na stronach Serwisu oraz za pomocą e-maila wysłanego na adres wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji Konta.
 2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Lokum.Pro nie krótszym jednak, niż 7 dni od dnia zamieszczenie informacji na stronach Serwisu.
 3. Regulamin dostępny jest na stronie lokum.pro.

Art. 10 Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi oferowane przez Lokum.Pro są przez niego nienależycie wykonywane.
 2. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@lokum.pro lub listownie na adres siedziby Lokum.Pro, to jest Velostate Sp. z o.o., ul. Wergiliusza 47B, 60-461 Poznań.
 3. Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika powinna zawierać jego imię i nazwisko, adres e-mail podany podczas rejestracji Konta, a także opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Lokum.Pro rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

Art. 11 Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla Umowy pomiędzy Użytkownikiem a Lokum.Pro jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Lokum.Pro będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.